Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Cégnév: Rudolf-Ház Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23.

Képviselő: Havrancsik Ágota

Weblap: https://bistro42.hu/

E-mail: info@bistro42.hu

Telefon: +3670 603 4741

Tájékoztató címzettje a személyes adataival érintett természetes személy. Érintett személy

Ön, aki ezen tájékoztatót olvassa – látogatói, érdeklődői vagy vevői, ügyféli, megbízói,

megrendelői minőségében.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján

azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy

harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós

vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,

hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

szabályoknak;

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Szerződő természetes személy partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók

nyilvántartása

1.1 Adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési

kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes

személy adatait.

1.2 Adatkezelés jogcíme: jogi kötelezettségen alapuló jogcím.

1.3 Érintettek köre: társasággal szerződött természetes személyek.

1.4 A kezelt adatok címzettje: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó.

1.5 Kezelt adatok: vevőként, szállítóként szerződött természetes személy

 • nevét,
 • születési nevét,
 • születési idejét,
 • anyja nevét,
 • lakcímét,
 • adóazonosító jelét,
 • adószámát, vállalkozói,
 • őstermelői igazolvány számát,
 • személyi igazolvány számát,
 • lakcímét, székhely, telephely címét,
 • telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,
 • bankszámlaszámát,

1.6 Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

1.7 Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a

szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról

tájékoztatni kell.

1.8 A személyes adatok tárolásának időtartama: Azonosítási és kapcsolattartási adatok

vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan

adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli

elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján legalább 8 év.

1.9 Az adatkezelés módja: elektronikus.

1.10 Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó 

Solverol Könyvelőiroda Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.

Adószám: 27130351211

 

Cégjegyzékszám: 11 09 027411

 

Telefonszám:  +36 70 517 2020

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetett összeg.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, adatbázis kezelés. 

LIVITA-DORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.

Adószám: 14388406211

 

Cégjegyzékszám: 11 09 017285

Telefonszám: +36706232334

honlap: https://livita.hu/

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

Grid Visual Kft. 

Székhely: 2500 Esztergom, Béke tér 37/C. 4. em. 18.

Adószám: 26309581211

Telefonszám: +36706300011

honlap: https://gridstudio.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben, hirdetések kezelése, közösségi média fiókok kezelése. 

Color And Code Kft

Székhely: 3300 Eger, Fazola H. u. 6.


Adószám: 25044935-2-10


Közösségi adószám: HU25044935


Cégjegyzékszám: 10-09-034928


Telefon: +36304323394

Weboldal: https://colorandcode.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

Chrome-Soft Kft

Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.


Adószám: 13306612-2-19


Közösségi adószám: HU13306612


Cégjegyzékszám: 19-09-507691


Telefon: +36 30 883 5642

Weboldal: https://hotrest.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, szállás foglalási időpont, fizetett összeg, foglalási időszak. 

Az adattovábbítás célja: A szállás foglalási rendszer üzemeltetése, automatikák kiépítése. 

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek

elérhetőségi adatai

Restu s.r.o.

Székhely: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, ir. szám: 155 00

Adószám:

Közösségi adószám: HU13306612

Cégjegyzékszám: 289 93 063

Telefon: +36 70 606 8889

Email: info@restu.hu

Weboldal: https://www.restu.hu/

 

2.1 A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött

szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

2.2 Adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése.

2.3 Érintettek köre: Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselői.

2.3 A személyes adatok címzettjei: társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat

ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozó.

2.4 A kezelt adatok: a természetes személy

 • neve,
 • címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe.

2.4 A személyes adatok tárolásának időtartama: Szerződés megszűnését követően, illetve a

kapcsolattartó személy változása esetén azonnal törlésre kerül.

2.5 Adatkezelés módja: elektronikus.

2.6 A jogi személy ügyfelek természetes személy képviselője által aláírt nyilatkozat megléte

szükséges az adatkezeléshez. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval

kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat

aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az

adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

2.7 Az adatkezelés során a könyvelési adatfeldolgozási tevékenységet ellátó is kapcsolatba

kerülhet a jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adataival.

Adatfeldolgozó 

Solverol Könyvelőiroda Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.

Adószám: 27130351211

 

Cégjegyzékszám: 11 09 027411

 

Telefonszám:  +36 70 517 2020

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetett összeg.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, adatbázis kezelés. 

 1. Rendezvények során érintettekről, munkatársakról készített képek, videófelvételek,

hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

3.1 Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak betartása

mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag

az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl.

továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

3.2 Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás

esetén valósulhat meg.

3.3 Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel

történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek

készítése és felhasználása.

3.4 Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelés.

3.5 Érintettek köre: rendezvények résztvevői, munkavállalók.

3.6 A kezelt adatok címzettje: marketing feladatokat ellátó személyek.

3.5 Kezelt adatok: az érintett hang- és képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető

egyéb adatok.

 1. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie)

alkalmazásáról

4.1 A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két

nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott

munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a

felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),

amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság

irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához

elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó

eszközén elhelyezni.

4.2 A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során

kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes

szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják

a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató

elérhetőségére.

4.3 A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első

látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az

oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által

kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet

e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a

sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid

összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató

elérhetőségére.

4.4 A honlapon található Süti tájékoztató nyújt információt a sütik alkalmazásáról a látogatók

részére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs

társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat

kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4.5 Társaság honlapjának adatfeldolgozója:

Grid Visual Kft. 

Székhely: 2500 Esztergom, Béke tér 37/C. 4. em. 18.

Adószám: 26309581211

Telefonszám: +36706300011

honlap: https://gridstudio.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben, hirdetések kezelése, közösségi média fiókok kezelése. 

Color And Code Kft

Székhely: 3300 Eger, Fazola H. u. 6.


Adószám: 25044935-2-10


Közösségi adószám: HU25044935


Cégjegyzékszám: 10-09-034928


Telefon: +36304323394

Weboldal: https://colorandcode.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

Chrome-Soft Kft

Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.


Adószám: 13306612-2-19


Közösségi adószám: HU13306612


Cégjegyzékszám: 19-09-507691


Telefon: +36 30 883 5642

Weboldal: https://hotrest.hu/

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, szállás foglalási időpont, fizetett összeg, foglalási időszak. 

 1. Közösségi oldalak / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

5.1 Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon

(TripAdvisor, Youtube). Milyen adatra van szükség ennél a résznél? Közösségi oldalak linkjére, ahol fent vagytok.

https://www.facebook.com/bistro42esztergom

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274892-d23390981-Reviews-Bistro42-Esztergom_Komarom_Esztergom_County_Central_Transdanubia.html

https://www.instagram.com/bistro42.esztergom/?hl=hu

https://www.youtube.com/channel/UCW1utUNFgyxvZIJN0tCUhDQ

5.2 A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon

keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi

oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

5.3 Adatkezelés célja: Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy

magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.

5.4 Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,

különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat

önként követik, megosztják, kedvelik.

5.5 A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság

nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

5.6 Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

5.7 A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook

működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének

megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. Asztalfoglalás-időpontegyeztetés

6.1 Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett

adataik megadásával az Adatkezelővel szolgáltatásához kapcsolódóan asztalt foglaljon,

illetve a foglaláshoz kapcsolódóan egyeztessen egyéb kérdésekről.

6.2 Adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése

6.3 Adatkezelés célja: az érintett számára asztalfoglalás biztosítása és kapcsolattartás.

6.4 Érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot

foglal.

6.5 A személyes adatok címzettjei: az étterem munkavállalói.

6.6 Kezelt adatok: asztalfoglalást kezdeményező természetes személy

 • neve,
 • telefonszáma,
 • email címe
 • időpont.

6.7 Az adatkezelés folyamata:

 • Az érintett az asztalfoglalás tekintetében időpontot az Adatkezelő által biztosított

telefonszámon és email címen egyeztethet.

 • Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során

feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és

a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

 • Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az éttermi

szolgáltatás igénybevétele céljából.

 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha

megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az

időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát

megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

6.8 A személyes adatok tárolásának időtartama: cél megvalósulásáig.

6.9 Az adatkezelés módja: papíralap vagy elektronikusan.

 1. Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

7.1 Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér

az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

7.2 Az adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése.

7.3 Adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának

bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges

(elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

7.4 Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő

kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

7.5 A személyes adatok címzettjei: Adott adatkezeléshez kapcsolódó terület munkavállalói,

adatfeldolgozó.

7.6 Kezelt adatok: Adott adatkezeléshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatban megjelenő

adatok.

7.7 A személyes adatok tárolásának időtartama: érintett kérésére történő visszavonásig,

adott adatkezelési folyamat végéig.

7.8 Az adatkezelés módja: papír alapon vagy elektronikusan.

 1. Profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást nem végzünk.

Tőlünk független szolgáltató a Facebook és a Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk. Harmadik féltől származó cookiekat alkalmaz a Facebook és a Google a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,

hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor

a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1

hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú

kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-

a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó

EASA/IAB-ajánlásról